• Sa Rectoria Vella
Inici >> Noticies >> Convocatòria de ple juliol 2017

Convocatòria de ple juliol 2017

Convocatòria de Sessió Plenària ordinària pel proper dia 11 de juliol de 2017.

Ordre del dia:

1.- Aprovació acta sessió anterior
2.- Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
3.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial dels locals de titularitat municipal.
4.- Precs i preguntes.