• Sa Rectoria Vella
Inici >> Noticies >> Normes subsidiàries del terme municipal de Vilafranca

Normes subsidiàries del terme municipal de Vilafranca

El Ple de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany, en sessió celebrada el dia 7 de maig de 2015 va aprovar inicialment la Modificació 1/2013 de les Normes subsidiaries de Planejament de Vilafranca de Bonany.

La documentació de l’esmentada modificació, juntament amb l’informe de sostenibilidad ambiental, s’exposa al públic per a que les persones interessades puguin presentar les al·legacions pertinents durant el termini de quaranta cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord adoptat al BOIB (publicat al BOIB núm. 71 de data 12 de maig de 2015.)

El Batle: Montserrat Rosselló Nicolau"