• Sa Rectoria Vella
Inicio >> Content >> Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l ́aprofitament especial dels locals de titularitat municipal (Setembre 2017)

Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l ́aprofitament especial dels locals de titularitat municipal (Setembre 2017)