• Sa Rectoria Vella
Inicio >> Node >> PAVIMENTACIÓ CAMI, RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS, ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMBRA ARBRES DEL CAMÍ DEL CEMENTERI DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA DE BONANY

PAVIMENTACIÓ CAMI, RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS, ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMBRA ARBRES DEL CAMÍ DEL CEMENTERI DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA DE BONANY

Informació

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE D’OBRES “PAVIMENTACIÓ CAMI, RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS, ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMBRA ARBRES DEL CAMÍ DEL CEMENTERI DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA DE BONANY

Aprovat per resolució de Batlia de dia 14 d’octubre de 2015

CONTRACTE D’OBRES
Procediment d’adjudicació: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Tramitació: ORDINÀRIA
Mesa de Contractació: NO
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: NO  

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
Viernes, 16 Octubre, 2015 - 11:15
Data termini: 
Viernes, 30 Octubre, 2015 - 11:15
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: afcedb1cff5201666f88f80d9efda31fe70b1211
Data de publicació: 16/Octubre/2015
Segell de verificació: