Animals potencialment perillosos

Descripció

Registre per als animals potencialment perillosos.

Qui ho pot sol·licitar

Els propietaris d'animals potencialment perillosos.

Quan es pot sol·licitar

En el moment en que es tengui un animal potencialment perillós.

Documentació necessària a aportar

  • Fotocòpia del DNI acreditant que és major d'edat.
  • Document que acrediti que no ha estat condemnat per delites d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
  • Certificat d'aptitud psicològica per la tinença d'animals potencialment perillosos.
  • Estar en possessió d'una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000 euros.
  • Certificat de no haver estat sancionat per obtenir la llicència municipal per la tinença d'animals potencialment perillosos

Temps de tramitació

Es tramita al mateix moment de l'entrega de la documentació.

Preu

15 € per l'expedició de la llicència d'animals classificats potencialment perillosos segons la Llei 50/1999, de 23 de desembre.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals. 

Arxius adjunts