Junta de Govern

D’acord amb el que disposen els art. 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i 43 i següents, 52 i següents i 115 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres integrants de la Junta de Govern Local són els regidors següents:

       Sr. Gregorio Bauzà Sastre.

       Sra. Francisca Bauzà Gari

       Sr. Jaime Català Rosselló

La Junta de Govern local tendrà assignades les següents atribucions:

  1. L’assistència permanent a Batlia en l’exercici de les seves atribucions.

b) Les que li delega expressament aquesta Batlia en la present resolució:

  • La concessió de llicències d’obres, de títols habilitants en matèria d’activitats, d’ocupació de vies públiques i les relacionades amb el serveis de transport
  • L’autorització, la disposició i l’ordenació de despeses ordinàries, no urgents, i de subvencions.
  • Els expedientes d’expropiació de béns que siguin competència de la Batlia
  • L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple per la normativa vigent, aprovació d’instruments de gestió urbanística, aprovació de projectes d’urbanització i resolució d’expedients de disciplina urbanística.

c) Les atribucions que li atorguin les lleis.

 

Puntualment es poden sotmetre a l’aprovació de la Junta de Govern assumptes no relacionats a l’apartat b) i, per raons d’urgència, el batle pot resoldre sobre assumptes delegats i donar-ne compte a la primera sessió que es celebri.