Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre Béns Immobles


Source URL: https://ajvilafrancadebonany.net/arxius-i-documents/altres/aprovacio-provisional-de-la-modificacio-de-lordenanca-fiscal-reguladora