Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l ́aprofitament especial dels locals de titularitat municipal (Setembre 2017)


Source URL: https://ajvilafrancadebonany.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/aprovacio-definitiva-de-lordenanca-fiscal-reguladora-de