Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i elements anàlegs amb finalitat lucrativa.


Source URL: https://ajvilafrancadebonany.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/aprovacio-definitiva-de-la-modificacio-de-lordenanca