Ordenança fiscal reguladora de l'ús i dels preus públics de les instal.lacions que gestiona la empresa municipal FITA 2020 S.L.U (agost 2022)


Source URL: https://ajvilafrancadebonany.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-de-lus-i-dels-preus-publics