Ordenança fiscal reguladora de la taxa per optar a proves de selecció de personal de l'ajuntament de Vilafranca de Bonany i l'empresa municipal fita 2020 S.L.U

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per optar a proves de selecció de personal de l'ajuntament de Vilafranca de Bonany i l'empresa municipal fita 2020 S.L.U


Source URL: https://ajvilafrancadebonany.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-optar-proves-de