Bateman Els Anglesos a s'Albufera

11-Novembre-2021

Genere: Comedia

Idioma: Castellà

Sinopsi:

Es tracta de la creació d’un còmic que narra la dessecació i canalització d’aigües de l’Albufera (1862), tot centrant-se en l’aportació dels enginyers anglesos que arribaren a Mallorca per aquest fi i que posaren en marxa l’empresa New Mallorca Land Company per poder dur-lo a terme.

La materialització d’aquesta idea primigènia comença amb la recerca d’informació i documentació gràfica sobre aquests fets i el seu moment històric, per tal de poder elaborar una eina que s’aproximi a la realitat de manera fidedigna.

D’entre les fonts d’informació consultades cal destacar els llibres Sa Pobla. La gent, el medi, la història dels autors Martí Canyelles, Margalida Pujals, Sara Ripoll i Alexandre Seguí, Presència anglesa a la gran Albufera del nord de Mallorca de Pere Perelló Payeras, el treball anomenat John Frederic Latrobe Bateman de C. Picornell i A. Ginard publicat en el llibre S’Albufera de Mallorca editat per Antoni Martínez Taberner i Joan Mayol Serra, la revista Sa Marjal del Vicari Joan Parera Sansó i la web cronicadesalbufera.com de Francesc Lillo Colomar.

Un cop recopilada i seleccionada la informació pertinent, es procedeix a l’elaboració del guió del còmic i a la creació dels esbossos que donaran lloc a les vinyetes definitives. Així, un cop fet i triat tot el material definitiu, es procedeix a l’edició digital del mateix per tal de portar-lo a impressió.

L’associació Iniciativa Cultural Poblera pretén, a banda de l’elaboració del mateix document,  donar a conèixer aquest fragment de la història de sa Pobla i la seva edició en format digital per tal d’arribar a un públic més nombrós. A més, durem a terme la presentació del còmic i  distints tallers i activitats per així oferir una perspectiva més completa i àmplia.