Òrgans col·legiats

La Comissió Especial de Comptes està formada per 5 membres tè com a funció informar i examinar el Compte General de l’Entitat.

Nombre total de membres: 5.

Membres representants del grup polític Partit per al Poble: 3

- Montserrat Rosselló Nicolau (President)
- Francisca Bauzá Garí
- Marta Oliver Amengual
 
Membres representants del grup polític ARA! APIB: 2

- Joan Nicolau Mateu
- Pau Palou Bauzà

 

La comissió informativa permanet està integrada per cinc membres i tè com a funció estudiar els informes no vinculants damunt assumptes que s’hagin de tractar al Ple.

Membres representants del grup polític Partit per al Poble: 3

- Montserrat Rosselló Nicolau (President)
- Francisca Bauzá Garí
- Marta Oliver Amengual
 
Membres representants del grup polític ARA! APIB: 2

- Joan Nicolau Mateu
- Pau Palou Bauzà

 


REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS

- Representants davant la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
Suplent: Francisca Bauzà Gari

- Representants davant la Mancomunitat des Pla de Mallorca:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Marta Oliver Amengual

- Representants davant el Consorci d'Aigües:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Ramiro Amurrio Fernández

- Representants davant el Consorci d'Informàtica:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Francisca Bauzà Gari

- Representants davant el Consell Escolar del Col·legi Públic "Es Cremat":

Titular: Marta Oliver Amengual
​Suplent: Montserrat Rosselló Nicolau

- Representants davant les entitas financeres:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Francisca Bauzà Gari

- Representants davant el Fons Mallorquí de Solidaritat:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Marta Oliver Amengual

- Representants davant l'Assamblea de Batles:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent:  Jaume Catalá Rosselló

- Representants davant l'entitat "Leader+":

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Ramiro Amurrio Fernandez