Serveis de la Biblioteca

Lectura i/o consulta a la sala

L'usuari pot consultar i llegir el fons de la biblioteca dins la mateixa sala, en especial, el fons exclòs de préstec.

Préstec

L'usuari, després d'haver-se registrat com a tal, pot endur-se'n material del fons de la biblioteca al seu domicili. Aquest servei implica una sèrie de condicions, com és, per exemple, el compromís, per part de l'usuari, de retornar el material amb el mateix estat de conservació dins el plaç estipulat per la biblioteca.

ENLLAÇ:
Normes de préstec biblioteca
 

Préstec interbibliotecari.

L'usuari pot disposar d'altre material que es trobi a qualsevol de les biblioteques que composen la xarxa bibliotecària del Consell Insular de Mallorca, una vegada es tramiti la gestió per part del bibliotecari.

ENLLAÇ:

Consulta de llibres i material a totes les biblioteques

Informació per realitzar un préstec interbibliotecari

Novetats bibliogràfiques i audiovisuals

S'adquireix nou material bibliogràfic i audiovisual i se li dóna una certa preferència a nivell de difusió.

Recull de premsa local

Se seleccionen totes aquelles notícies que, directa o indirectament, estan relacionades amb el nostre municipi.

Servei de connexió a internet i servei de reprografia

Hi ha servei de wifi per connectar els terminals que es duguin i es poden utilitzar els equips informàtics que permeten connexió a la xarxa. També hi ha servei de fotocòpies per imprimir amb un cost de 0,20 euros per còpia.

Col·loquis, conferències, presentació de publicacions, debats, exposicions

S'organitzen col·loquis, xerrades, conferències i presentacions, preferentment, de llibres, sobre temes diferents.

Secció Local

Recull de publicacions i estudis fets sobre el nostre municipi.

Secció efemèrides història cultural

Es fa un recull d'un fet, anècdota, o esdeveniment històric-cultural, per incentivar-ne la recerca biogràfica.

Visites didàctiques

S'organitzen visites de grups a la biblioteca amb la finalitat de conèixer-ne el funcionament i les possibilitats que aquesta pot oferir a l'usuari. Bàsicament dirigida al sector poblacional infantil i juvenil en edat escolar.

Activitats d'extensió bibliotecària

Consisteix en desplaçar , de manera circumstancial el servei de la biblioteca a altres llocs fora de l'edifici on s'ubica la biblioteca, com és la bibliopiscina, la biblioteca mòbil (préstec a domicili en casos concrets),...

Préstec col·lectiu

A través d'un conveni es pot oferir un servei de préstec a associacions i entitats públiques.

Guies de lectura

Es recull i s'edita un llistat de les referències bibliogràfiques de que disposa la biblioteca sobre un tema.

Publicació de fons i difusió de coneixements

Es publiquen estudis sobre temes determinats i es difonen coneixements generals sobre obres de diferents autors i el fons que disposa la biblioteca en relació amb aquests.

Audicions i projeccions (Difusió de material audiovisual)

En fan sessions de grup amb audicions musicals i projeccions de pel·lícules i documentals, en granmesura relacionats amb temes, autors,... que es troben a labiblioteca amb un altre tipus de format.

Sessió de conta-contes i sessions de tallers

Periòdicament es realitzen sessions de conta-contes i tallers a la biblioteca obert per tots els públics.