Taxa d'autoliquidació per la celebració de matrimonis civils

Descripció

Taxa per utilització de dependències municipals per matrimonis civils

Qui ho pot sol·licitar

Són subjectes passius les persones físiques al favor de les quals s'atorguen les llicències o autoritzacions que gaudeixin, utilitzin o aprofitin el Saló d'Actes de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a fi de realitzar celebracions matrimonials.La responsabilitat del pagament de la taxa és solidària, quedant ambdós cònjuges obligats solidàriament al pagament de la taxa.

Quan es pot sol·licitar

No hi ha cap data específica per presentar aquest document.

Documentació necessària a aportar

La necessària per la sol·licitud que es presenta.

Temps de tramitació

Una setmana.

Preu

La quantia de la taxa d'utilització per dia del Saló de Plens de l ́Ajuntament per celebració de matrimoni civill és de 100 euros.

Queden exempts del pagament la taxa. Quan almenys un dels contraents estigui empadronat a Vilafranca de Bonany.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals
Telemàtica a travès de la Seu Electrònica