Comissió informativa permanent general

Tracta informes no vinculants damunt assumptes que s’hagin de tractar al Ple. Es celebra de manera ordinària una setmana abans del ple ordinàri.

Els membres que formen part de la comissió informativa permanent general són:

  • Montserrat Rosselló Nicolau
  • Francisca Bauza Gari
  • Marta Oliver Amengual
  • Joan Nicolau Mateu
  • Aina Sastre Bauzà

Comissió especial de comptes.

Es reuneix de manera ordinària un pic a l’any, per estudiar els comptes generals de l’entitat local.

Els membres que la formen són:

  • Montserrat Rosselló Nicolau
  • Francisca Bauza Gari
  • Marta Oliver Amengual
  • Joan Nicolau Mateu
  • Aina Sastre Bauzà