Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l ́aprofitament especial dels locals de titularitat municipal (Setembre 2017)


Source URL: https://ajvilafrancadebonany.net/node/1307