Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i elements anàlegs amb finalitat lucrativa.


Source URL: https://ajvilafrancadebonany.net/node/1308