Convocatòria borsí extraordinari tècnic educació infantil

29-Mayo-2020

Segons el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 en el seu article 9 estableix que es reanuden o es reactiven els terminis administratius que varen quedar suspesos el passat 14 de març. Per aquest motiu, es reactiva el còmput de plaç de presentació de sol·licituds de la Convocatòria del Borsí Extraordinari de Tècnic d’Educació Infantil publicat al BOIB núm. 34 de 14 de març de 2020.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 19 de juny (ambdós inclosos).

Totes aquelles persones que estiguin inscrites a l’anterior borsí publicada la llista definitiva al BOIB núm. 108 de dia 1 de setembre de 2018 i vulguin formar part d’aquest borsí extraordinari únicament han de presentar:

       - Model de Sol·licitud d’Admissió
       - Fotocòpia compulsada del DNI (en cas de que s’hagi renovat entre el 2018 i ara)
       - Resguard del pagament de la taxa
       - Model d’instància de declaració responsable on faci referència tota la documentació que es va presentar al borsí del 2018
       - Mèrits addicionals a afegir realitzats entre el 2018 i ara

Les persones noves que s’inscriguin han de presentar tota la documentació requerida i compulsada juntament amb els mèrits, el model de sol·licitud d’admissió i el pagament de la taxa.

 

 


Bases per la convocatòria del borsí extraordinari de tècnic educació infantil per l'escoleta EEI Cucarells

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils

ATENCIÓ!
Mentre estigui activat l'estat d'alarma els plaços de presentació de sol·licituds queden suspesos. Una vegada desactivat l'estat d'alarma es (re)iniciarà el plaç per presentar les sol·licituds i us indicarem el termini.