Convocatòria de Sessió Plenària Ordinària dia 13 de setembre de 2022

09-Septiembre-2022

Convocatòria de Sessió Plenària Ordinària pel proper dia 13 de setembre de 2022

ORDRE DEL DIA:
1) Aprovació Acta sessió anterior
2) Decrets de batlia.
3) Compte general 2021
4) Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i per la realització
d ́activitats d ́escoleta municipal de 0 a 3 anys.

5) Ordenança fiscal reguladora de la taxa per optar a proves de selecció de personal
de l ́Ajuntament de Vilafranca de Bonany i l ́empresa municipal FITA 2020 S.L.U.

6) Moció per a una millor gestió de la zona del gimnàs (ARA!-apib)
7) Precs i preguntes