D’acord amb el que disposen els art. 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i 43 i següents, 52 i següents i 115 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres integrants de la Junta de Govern Local són els regidors següents:

Sr. Gregorio Bauzà Sastre.

Sra. Francisca Bauzà Gari

Sr. Jaime Català Rosselló

La Junta de Govern local tendrà assignades les següents atribucions:

L’assistència permanent a Batlia en l’exercici de les seves atribucions.

b) Les que li delega expressament aquesta Batlia en la present resolució:

La concessió de llicències d’obres, de títols habilitants en matèria d’activitats, d’ocupació de vies públiques i les relacionades amb el serveis de transport

L’autorització, la disposició i l’ordenació de despeses ordinàries, no urgents, i de subvencions.

Els expedientes d’expropiació de béns que siguin competència de la Batlia

L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple per la normativa vigent, aprovació d’instruments de gestió urbanística, aprovació de projectes d’urbanització i resolució d’expedients de disciplina urbanística.

c) Les atribucions que li atorguin les lleis.

Puntualment es poden sotmetre a l’aprovació de la Junta de Govern assumptes no relacionats a l’apartat b) i, per raons d’urgència, el batle pot resoldre sobre assumptes delegats i donar-ne compte a la primera sessió que es celebri.