L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY (d’ara endavant, el responsable del tractament), assumeix la màxima responsabilitat i compromís en l’establiment, implementació i manteniment de la següent Política de Protecció de Dades, garantint la millora contínua del responsable del tractament amb l’objectiu d’arribar a la correcta relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en referència a la protecció de les persones físiques per la referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2019), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica, legislació sectorial específica i les seves normes de desenvolupament).

 

La Política de Protecció de Dades de l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY s’acull al principi de responsabilitat proactiva, segons la qual el responsable del tractament és el responsable del compliment del marc negatiu i jurisprudencial que governa dita Política, i és capaç de demostrar-lo davant les autoritats de control competents.

 

En aquest sentit, el responsable del tractament es regirà pels següents principis que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

 

  1. Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractament aplicarà, tant en el moment de fixar els mitjans de tractament com en el moment del mateix tractament, mesures tècniques i organitzatives correcte, com la pseudodominació, concebudes per aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades i integrar les garanties necessàries en el tractament.

 

  1. Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries dirigides a garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessàries per cada una de les finalitats específiques del tractament.

 

  1. Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: les mesures per garantir la protecció de dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.

 

  1. Licitud, lleialtat i transparència:  les dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.

 

 

  1. Limitació de la finalitat: recollirem les dades personals amb finalitats determinants, explícits i legítims, I no les tractarem de manera incompatible amb les anomenades finalitats.

 

  1. Minimització de dades: les dades personals seran adequades, oportunes i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats pel que són tractades.

 

  1. Precisió: les dades personals seran exactes i, si fóra necessari, actualitzades; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin les dades personals que no siguin exactes a l’efecte de les finalitats pel que es tracten.

 

  1. Limitació del termini de conservació: les dades personals es mantindran de la manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més del temps necessari per a l’objectiu del tractament de les dades personals.

 

  1. Integritat i confidencialitat: les dades personals es tractaran de manera que és garanteixi una seguretat adequada a les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 

  1. Informació i formació: una de les claus per garantir la protecció de les dades personals és la formació i informació que es facilita al personal immers en el tractament d’aquestes. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades serà degudament format i informat sobre les seves obligacions amb relació al compliment de la normativa de protecció de dades.

 

 

La Política de Protecció de Dades de l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY està comunicada a tot el personal del responsable del tractament i posada a disposició de totes les parts interessades.

 

En conseqüència, aquesta Política de Protecció de Dades inclou a tot el personal del responsable del tractament, que ha de conèixer-la i acceptar-la, considerar-la pròpia, sent cada membre responsable d’aplicar-la i de verificar la normativa de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com identificar i aportar les millores que consideri oportunes amb l’objectiu d’arribar a la correcta relació amb el seu compliment.

 

L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY revisarà aquesta Política de Protecció de Dades tantes vegades com ho consideri necessari per adaptar-se, com fins ara, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.