Convocatòria de sessió extraordinària del Ple a celebrar el proper dia 22 de maig de 2023 a les 20:00 hores en 1a convocatòria o el mateix dia a les 20:15 hores en 2a, l’ordre del dia és el següent:

1) Licitació obra reforma Ajuntament exp 123/2022: aprovació plecs de clàusules administratives particulars (PCAP).