Sessió ordinària del Ple a celebrar el proper dia 25 d’abril de 2023 a les 20:00 hores en 1a convocatòria o el mateix dia a les 20:15 hores en 2a, l’ordre del dia és el següent:

1) Aprovació Acta sessió anterior.
2) Decrets de batlia.
3) Liquidació pressupost 2022.
4) Pressupost municipal 2023.
5) Expedient de contractació i inici licitació obra reforma Ajuntament: aprovació PPT i
PCAP.
6) Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per a entrades de vehicles
mitjançant les voreres i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus de l’Ajuntament de Vilafranca de
Bonany.
7) Delegació exercici competències municipals en igualtat en la Mancomunitat del Pla
de Mallorca.
8) Festius municipals any 2024.
9) Moció per la protecció del sòl rústic de parcs fotovoltaics (ARA!-Apib)
10) Precs i preguntes.