D’acord amb l’article 80.1 de la LMRLIB, el Ple de l’Ajuntament ha de dur a terme les sessions ordinàries com a mínim una vegada cada tres mesos en els municipis de fins a 5.000 habitants, llevat dels casos en què també hi hagi junta de govern local, en els quals la periodicitat del ple ha de ser com a mínim cada dos mesos.

D’acord amb l’article 38.a) del ROF, el Ple de l’Ajuntament ha d’acordar la periodicitat de les seves sessions.

Per tot això, i atès que el municipi de Vilafranca de Bonany no supera els 5.000,  el sr. Batle proposa al Ple  la següent periodicitat de les sessions ordinàries del Ple:

– Les sessions ordinàries del Ple es realitzaran cada tres mesos (març, juny, setembre i desembre)

– Es duran a terme la segona setmana de cada mes.