Sessió extraordinària del Ple a celebrar el proper dia 7 de novembre de 2023 a les 20:00 hores en 1a convocatòria o el mateix dia a les 20:15 hores en 2a, d’acord amb el següent, ORDRE DEL DIA:

1. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per corresponsabilitat i sostenibilitat social de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.