SESSIÓ extraordinària ORGANITZATIVA del Ple de l’Ajuntament, a celebrar el dia 19 de juny de 2023 a les 20:00 hores en primera convocatòria o a les 20:15 en segona, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Periodicitat de les sessions plenàries.
2.- Creació i composició dels òrgans col·legiats: comissió especial de comptes.
3.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.
4.- Coneixement de les resolucions de Batlia en matèria de nomenaments de tinents de batle i de les delegacions de Batlia.
5.- Aprovació de la dedicació exclusiva del Batle Montserrat Rosselló Nicolau.
6.- Assignació de dotacions als grups polítics municipals.
7.- Règim d´indemnitzacions i assistències pels membres de la Corporació.