Sessió CONSTITUTIVA del Ple de l’Ajuntament, a celebrar el dissabte dia 17 de juny de 2023 a les 12,00 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Constitució de la Mesa d’Edat.
2.- Comprovació de les credencials
3.- Jurament o promesa dels regidors i declaració de constitució de la nova
Corporació.
4.- Elecció i proclamació del Batle.
5.- Jurament o promesa del càrrec de Batle i pressa de possessió.