Sessió ordinària del Ple a celebrar el proper dia 20 de desembre de 2022 a les 20:00 hores en 1a convocatòria o el mateix dia a les 20:15 hores en 2a, l’ordre del dia és el següent:

1) Aprovació Acta sessió anterior
2) Decrets de batlia.
3) Modificació de crèdit: suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria.
4) Moció per l’adhesió a la plataforma de seguiment i visibilitat dels pressupostos municipals.
5) Moció per demanar que es mantingui el servei d’Aerotib durant tot l’any
6) Moció per la recollida al punt ver d’envasos fitosanitaris.
7) Moció del gimnàs.
8) Moció per demanar que es realitzi el degut manteniment de la Plaça dels Donants de Sang.
9) Precs i preguntes.

 

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 20-12-2022 TAULER D´ANUNCIS