Ple ordinari dia 23 de febrer de 2022 a les 20:15 hores en primera convocatòria o a les 20:30 hores en segona.

ORDRE DEL DIA:
1) Aprovació Acta sessió anterior
2) Decrets de batlia.
3) Conveni suministre informació AEAT.
4) Conveni de col·laboració en matèria d’interoperatibilitat telemàtica entre les Administracions Públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
5) Modificació de crèdit nº 435/2021 per majors ingressos.
6) Acord delegació de l’exercici de la competència en matèria de promoció i gestió turística a favor de la Mancomunitat del Pla de Mallorca: per dur a terme la gestió de les subvencions que es    convoquin amb ocasió dels fons europeus en matèria de turisme.
7) Operació de crèdit expedient nº 417/2021.
8) Pressupost municipal 2022.
9) Nova ordenança fiscal de l’Impost sobre l’increment dels valors de terrenys de naturalesa urbana.
10) Festius municipals any 2023.
11) Precs i preguntes.